Công Thức

Công thức tính tích vô hướng

Giới thiệu về tích vô hướng

Tích vô hướng là một khái niệm quan trọng trong toán học và vật lý, có ý nghĩa lớn trong việc tính toán các phép đo và tương quan giữa hai vectơ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về công thức tính tích vô hướng và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau.

Công thức tính tích vô hướng

Công thức tính tích vô hướng giữa hai vectơ

Để tính tích vô hướng giữa hai vectơ AB, chúng ta có công thức sau đây:

A · B = |A| * |B| * cos(θ)

Trong đó:

 • A · B là tích vô hướng của hai vectơ AB
 • |A| và |B| là độ dài của hai vectơ AB
 • θ là góc giữa hai vectơ AB

Công thức tính tích vô hướng trong hệ tọa độ Descartes

Trong hệ tọa độ Descartes, chúng ta có thể sử dụng các thành phần của hai vectơ để tính tích vô hướng. Công thức tính tích vô hướng trong hệ tọa độ Descartes là:

A · B = Aₓ * Bₓ + Aᵧ * Bᵧ + Aₓ * Bₓ

Trong đó:

 • Aₓ, Aᵧ, Aₓ là các thành phần của vectơ A
 • Bₓ, Bᵧ, Bₓ là các thành phần của vectơ B

Cách tính tích vô hướng sử dụng định lý cosin và định lý Pythagore

Định lý cosin và định lý Pythagore cũng có thể được sử dụng để tính tích vô hướng. Định lý cosin cho ta công thức sau:

A · B = |A| * |B| * cos(θ) = √(Aₓ² + Aᵧ² + Aₓ²) * √(Bₓ² + Bᵧ² + Bₓ²) * cos(θ)

Trong đó:

 • Aₓ, Aᵧ, Aₓ là các thành phần của vectơ A
 • Bₓ, Bᵧ, Bₓ là các thành phần của vectơ B

Công thức tính tích vô hướng sử dụng định lý Pythagore là:

A · B = |A| * |B| * cos(θ) = √(Aₓ² + Aᵧ² + Aₓ²) * √(Bₓ² + Bᵧ² + Bₓ²) * cos(θ) = √(Aₓ² + Aᵧ² + Aₓ²) * √(Bₓ² + Bᵧ² + Bₓ²) * cos(θ)

Ví dụ minh họa về tích vô hướng

Ví dụ về tính tích vô hướng giữa hai vectơ trong không gian hai chiều

Giả sử chúng ta có hai vectơ A = (2, 3) và B = (4, -1). Để tính tích vô hướng giữa hai vectơ này, ta áp dụng công thức tính tích vô hướng giữa hai vectơ như sau:

A · B = Aₓ * Bₓ + Aᵧ * Bᵧ = 2 * 4 + 3 * -1 = 8 - 3 = 5

Vậy tích vô hướng giữa hai vectơ AB là 5.

Ví dụ về tính tích vô hướng giữa hai vectơ trong không gian ba chiều

Giả sử chúng ta có hai vectơ A = (1, 2, 3) và B = (4, 5, 6). Áp dụng công thức tính tích vô hướng giữa hai vectơ, ta có:

A · B = Aₓ * Bₓ + Aᵧ * Bᵧ + Aₓ * Bₓ = 1 * 4 + 2 * 5 + 3 * 6 = 4 + 10 + 18 = 32

Vậy tích vô hướng giữa hai vectơ AB là 32.

Hình ảnh minh họa về đặc điểm và tính chất của tích vô hướng
Hình ảnh minh họa về đặc điểm và tính chất của tích vô hướng

Đặc điểm và tính chất của tích vô hướng

Đặc điểm cơ bản của tích vô hướng

 • Tích vô hướng của hai vectơ không phụ thuộc vào hệ tọa độ được sử dụng.
 • Nếu tích vô hướng bằng 0, hai vectơ là vuông góc với nhau.
 • Nếu tích vô hướng lớn hơn 0, hai vectơ có góc nhọn với nhau.
 • Nếu tích vô hướng nhỏ hơn 0, hai vectơ có góc tù với nhau.

Tính chất của tích vô hướng

 • Tích vô hướng là một số vô hướng, không phải là một vectơ.
 • Tích vô hướng của hai vectơ bằng tích vô hướng của vectơ đối với chính nó.
 • Tích vô hướng của hai vectơ bằng tích vô hướng của vectơ với độ dài của vectơ kia.
Hình ảnh minh họa về ứng dụng của tích vô hướng
Hình ảnh minh họa về ứng dụng của tích vô hướng

Ứng dụng của tích vô hướng

Tích vô hướng có rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm vật lý, toán học, và nhiều lĩnh vực khác. Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng của tích vô hướng:

Ứng dụng trong vật lý

 • Tích vô hướng được sử dụng để tính toán công suất, áp suất, và năng lượng trong các hệ thống vật lý.
 • Trong cơ học, tích vô hướng được sử dụng để tính toán công suất và làm việc trong các hệ thống cơ khí.

Ứng dụng trong toán học

 • Tích vô hướng được sử dụng trong đại số tuyến tính để xác định tính vuông góc và song song của các vectơ.
 • Trong hình học, tích vô hướng được sử dụng để tính toán diện tích của các hình dạng và độ dài của các đoạn thẳng.

Ứng dụng trong các lĩnh vực khác

 • Tích vô hướng có thể được sử dụng để xác định sự tương quan giữa các dữ liệu trong phân tích dữ liệu.
 • Trong máy học và trí tuệ nhân tạo, tích vô hướng được sử dụng để tính toán độ tương đồng giữa các vectơ biểu diễn dữ liệu.

Tóm tắt và kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về công thức tính tích vô hướng và ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng ta đã khám phá các công thức tính tích vô hướng giữa hai vectơ, cách tính tích vô hướng trong hệ tọa độ Descartes, và cách tính tích vô hướng sử dụng định lý cosin và định lý Pythagore. Chúng ta cũng đã xem xét đặc điểm và tính chất của tích vô hướng, cùng với các ví dụ và ứng dụng thực tế của nó. Tích vô hướng là một khái niệm quan trọng và có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và việc hiểu rõ công thức và tính chất của nó sẽ giúp chúng ta áp dụng nó một cách hiệu quả trong các bài toán thực tế.

Liên kết nội bộ: Công thức Heron, Công thức đầu tư BĐS

Related Articles

Back to top button